• Maha Thuwala Oil-60ml
  • Maha Thuwala Oil-60ml

Maha Thuwala Oil-60ml

Rs. 650.00

In stock

Chat

In stock

SKU 39478 Category
Maha Thuwala Oil-60ml
Maha Thuwala Oil-60ml

Description

Maha Thuwala Oil/ Maha Thuwala Thel/ මහා තුවාල තෙල්

Maha Thuwala Oil-60ml is a Product of Gampaha Wickramarachchi based on the essence of the natural herbs.

Product details of Maha Thuwala Oil-60ml

Ayurveda medicine for Wounds and rashes

To apply externally on old and new wounds, lumps, skin infections, rashes. Soak cotton wool with oil and apply over affected area. For treatment of fractures soak cotton with oil and bandage affected area. 100% Ayurvedic product.

  • අලුත්, පරණ, ලොකු, කුඩා, කල්ගිය, ඔඩුදුවන  හා ගෙඩි වණආදී සියලුම තුවාල සඳහා ඉතා හොඳයි
  • හදිසියේ ඇට කැඩී බිඳී කෙටී ගිය තුවාල වලටදඉතාමත් ගුණදායකයි.
  • හොරි, වණ, දද, කුෂ්ඨසුව කරයි.
  • ඉකිලි කැසීම්නැති කරයි.
  • පිලිස්සුම් වලටද ඉතා හොඳයි

 

MORE AYURVEDA PRODUCTS?

Visit Our FB Page

Additional information

Weight100 g
Size

60ml

Brand

Gampaha Wickramarachchi

Manufacturer

Gampaha Wickramaratchi Siddhayurveda Ausheda (Pvt)Ltd

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Maha Thuwala Oil-60ml”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Maha Thuwala Oil-60ml

Maha Thuwala Oil-60ml

Rs. 650.00

In stock

Chat